Zakres i przedmiot działania

Przedmiot i zakres działania Centrum AGH UNESCO określony został przez UNESCO i AGH w przedmiotowej Umowie i dotyczy w szczególności:

  • inspirowania badań naukowych dla zrównoważonego rozwoju i korzyści dla środowiska oraz zarządzania  bogactwami naturalnymi,
  • budowy sprzyjających strategii oraz potencjału w zakresie nauki, techniki i innowacji,
  • budowy współpracy pomiędzy uniwersytetami, instytucjami edukacji na poziomie wyższym, centrami szkoleniowymi i badań naukowych, poprzez rozwój stosunków partnerskich pomiędzy istniejącymi instytucjami (w tym UNESCO UniTwin Chairs) w ramach sieci UNESCO wzdłuż osi północ - południe i południe - południe, ukierunkowanej na poprawienie jakości nauczania,  
  •   promocji zasad, zachowań i norm etycznych odpowiednich dla rozwoju nauki i techniki oraz wzmocnienia ukierunkowania strategii badań naukowych na zachodzące przemiany społeczne,
  • promocji współpracy pomiędzy jednostkami należącymi do uniwersyteckiego szkolnictwa technicznego i przemysłu w zakresie badań naukowych i szkoleń oraz ich dokumentowania,
  • wzmocnienia potencjału zdolności i wiedzy ludzi zajmujących się budową programów nauczania, szkolących i wykładowców w zakresie nauk podstawowych i praktyki inżynierskiej, i uczestniczących w ich transferze oraz innowacji w inżynierii.