Stypendia UNESCO AGH Chair w obszarze nauk technicznych – edycja 2012 B

Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO Cycle 2012 B in Engineering finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. adresowany do młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodnie oraz krajów rozwijających się (osoby posiadające Kartę Polaka lub kartę stałego pobytu w Polsce nie mogą korzystać ze stypendium),

2. o stypendia starać się mogą absolwenci wyższych uczelni, którzy zamierzają prowadzić badania w AGH

3. stypendysta powinien realizować program stażu pod opieką pracownika naukowego AGH Krakow,

4. czas trwania stypendium – od 2 do 6 miesięcy

5. miesięczne stypendium w wysokości 1350 PLN /netto/ odpowiada pensji młodszego pracownika naukowego

6. wszystkie wydatki związane z pobytem w Polsce pokrywa stypendysta, w tym: zakwaterowanie, koszty transportu do/ z Krakowa, ubezpieczenie na czas pobytu na stypendium.

Osoby zainteresowane stypendium proszone są przesłanie swojego życiorysu i listu motywacyjnego na adres: unesco@agh.edu.pl w terminie do 2.09.2012.

Stypendia UNESCO AGH Chair w obszarze nauk technicznych – edycja 2012 A

Program stypendialny UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme Cycle 2012A in Engineering (w obszarze nauk technicznych). Osoby zainteresowane stypendium proszone są o zgłoszenie w terminie do 15.05.2012 - więcej informacji na stronie:

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=7972&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-poland-co-sponsored-fellowships-programme-2013-engineering/

Wyniki konkursu zostały przekazane do UNESCO Fellowships Programme (Paryż). Zakwalifikowani stypendyści zostaną poinformowani bezpośrednio przez UNESCO Fellowships Programme (L.Zas-Friz@unesco.org) i narodowe komitety UNESCO.